X

Laisvos darbo vietos

Šakių rajono meno mokykla skelbia konkursą buhalterio pareigoms eiti.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Šakių rajono meno mokykla, S. Nėries g. 1, 71120 Šakiai, elektroniniu paštu sakiumenomok@gmail.lt  arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį
  vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ar jam prilyginamą išsilavinimą ir 2 metų darbo patirtį
  buhalterio pareigose;
 2. Buhalteris turi:
  2.1. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, Lietuvos
  Respublikos vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius buhalterio vykdomas
  funkcijas;
  2.2. žinoti ir išmanyti mokyklos veiklos sritis;
  2.3. žinoti mokyklos struktūrą;
  2.4. tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
  standartus (VSAFAS);
  2.5. gebėti dirbti įstaigoje veikiančia buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS VS“,
  Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), duomenų
  valdymo sistema „KONTORA“, elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, valstybinės mokesčių
  inspekcijos programa (EDS), Eksitonas business solution programa, „Microsoft Office“ programų
  paketu (MS WORD, MS Excel ir t.t.), Internet Explorer;
  2.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas;
  2.7. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus, inventorizacijos atliko tvarką;
  2.8. socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimą tvarką;
  2.9. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
  2.10. žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus;
  2.11. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.
  Konkurso paskelbimo data – 2022 m. spalio 13 d.
  Konkurso data – 2022 m. spalio 27 d. 11.00 val.
  Dokumentai priimami iki 2022 m. spalio 25 d. 17.00 val.
  Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
 3. Prašymą dalyvauti konkurse (adresuotą Šakių rajono meno mokyklos direktoriui);
 4. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas;
 5. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba;
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

Telefonas pasiteiravimui: 8 345 51131